MSME PDPA TRAINING


หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA สำหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดย่อย (MSME)


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จะต้องปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ อาจต้องรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ซึ่งมีอัตราโทษสูงทั้งจำคุกและปรับ โดยเฉพาะโทษทางปกครองที่มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 – 5 ล้านบาท แล้วแต่กรณี

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ทั้งยังจะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในยุคที่การแข่งขันสูง

ข้อมูลหลักสูตร

รูปแบบการอบรม: ประกาศนียบัตร

จำนวนชั่วโมงอบรม: 3 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย และหนังสือคู่มือ

สถานที่เรียน: Onsite

วัตถุประสงค์การอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการ PDPA ในบริบทของธุรกิจ รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และการยึดมั่นในสิทธิของเจ้าของข้อมู

ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตาม PDPA อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าและสังคม

วิทยากร

วิทยากร

1. คุณอัจฉรา สุขสาคร

ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม รับรองโดย สคส. /เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7 คุณวุฒิวิชาชีพ นักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7


2. คุณรัชดา ผลกระโทก

ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม รับรองโดย สคส. /เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7 คุณวุฒิวิชาชีพ นักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7


3. คุณขัตติยะ โสตะจินดา

ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001

หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับภาครัฐและเอกชน