PDPA Compliance TRAINING


หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับภาครัฐและเอกชน


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จะต้องปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ อาจต้องรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ซึ่งมีอัตราโทษสูงทั้งจำคุกและปรับ โดยเฉพาะโทษทางปกครองที่มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 – 5 ล้านบาท แล้วแต่กรณี

ประกอบกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือพนักงานขององค์กรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน และองค์กรต้องรับผิดตามกฎหมายโดยไม่จำเป็น ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอีกทางหนึ่งด้วย

PDPA Training & Consulting Specialists

PDPA Training สำหรับภาครัฐและเอกชน

PDPA Training สำหรับภาครัฐและเอกชน

PDPA Training สำหรับผู้ประกอบการ MSME

ข้อมูลหลักสูตร

รูปแบบการอบรม: ประกาศนียบัตร

จำนวนชั่วโมงอบรม: 3/6/18 ชั่วโมง*

รูปแบบการอบรม: รูปแบบการอบรมประกอบด้วย (1) การบรรยาย (2) แบบทดสอบ (3) การฝึกปฏิบัติ*

สถานที่เรียน: Onsite/Online* 

หมายเหตุ* ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลและฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลและฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร

วิทยากร

1. คุณอัจฉรา สุขสาคร

ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม รับรองโดย สคส. /เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7 คุณวุฒิวิชาชีพ นักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7


2. คุณรัชดา ผลกระโทก

ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม รับรองโดย สคส. /เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7 คุณวุฒิวิชาชีพ นักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7


3. คุณขัตติยะ โสตะจินดา

ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA สำหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดย่อย (MSME)